Ochrana osobných údajov

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov a informovanie dotknutých osôb

 

I. Prevádzkovateľ

Spoločnosť RGB Liptov, s. r. o., so sídlom Stará Ivanská 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 36 712 850, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43671/B (ďalej len ,,RGB Liptov, s. r. o.“ alebo aj ,,Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom Obchodno-zábavného centra rgb Liptov, Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len ,,OZC“).

Prirodzenou súčasťou prevádzkovania OZC je organizovanie rôznych marketingových akcií a podpora reklamných a propagačných aktivít OZC zameraných na  zákazníkov a potenciálnych návštevníkov. Preto aj spoločnosť RGB Liptov, s. r. o. v záujme poskytnutia čo najkvalitnejších služieb a pravidelného informovania zákazníkov OZC získava a spracuváva Vaša osobné údaje.

Chceme Vás však ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov a súkromia je pre nás mimoriadne dôležitá, preto sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, v nevyhnutnej miere a výlučne na stanovený účel.

V súvislosti s ochranou osobných údajov tak Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej aj len ,,Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

II. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Na základe Vášho súhlasu Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

-       meno, priezvisko

-       adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)

-       telefónne číslo, e-mailová adresa

-       vek (výlučne na účely preverenia oprávnenosti konať ako zodpovedná osoba, zapájať sa do spotrebiteľských súťaží, využívať služby detského zábavného centra HANDY-DANDY a zariadenia ,,virtuálna realita“)

-       dátum narodenia (tento údaje je nevyhnutný v prípade ak máte záujem na využívaní zliav, alebo iných výhod pri príležitosti narodenín)  

-       podpis (výlučne na potvrdenie správnosti osobných údajov)

-       údaje o zdravotnom stave dieťaťa (tieto údaje sú získavane jednorazovo pri vstupe výlučne pri využívaní služieb detského zábavného centra HANDY-DANDY v rámci akcií typu ,,Noc v detskom kútiku“ alebo detských osláv (napr. preverenie či dieťa netrpí alergiou) a využívaní zariadenia ,,virtuálna realita“, a to s ohľadom na oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zabezpečení ochrany života a zdravia osôb, pričom bezprostredne po ukončení akcie/návštevy sú tieto údaje zlikvidované)

Osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov sú získavane a spracúvané výlučne na základe súhlasu jej zodpovedného zástupcu.

 

III. Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

- evidencia zákazníkov v súvislosti s členstvom  vo vernostných programoch,

- evidencia zákazníkov v súvislosti s účasťou a vyhodnocovaním výsledkov spotrebiteľských súťaží,

- evidencia zákazníkov pri jednorazových vstupoch (príležitostné vstupy alebo príležitostná účasť na akciách organizovaných v detskom zábavnom centre HANDY-DANDY),

- evidencia zákazníkov na účely priebežného informovania o aktuálnych zľavách, marketingových akciách OZC a rôznych propagačných aktivitách súvisiacich s prevádzkou OZC.

 

IV. Právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu, ktorý nám poskytujete dobrovoľne v písomnej, alebo elektronickej forme (na stránkach www.rgbliptov.skwww.handydandy.sk) pri vypĺňaní dotazníkov/zlosovacích lístkov, a to v súvislosti so zapájaním sa do rôznych marketingových akcií (spotrebiteľské súťaže ako napr. ,,Koleso šťastia rgb Liptov“ alebo ,,Nákupy plné výhier“), vernostných programov (ako napr. vernostný program solária rgb Liptov, alebo vernostný program detského zábavného centra HANDY-DANDY), v súvislosti s využívaním atrakcií OZC (virtuálna realita v detskom zábavnom centre HANDY-DANDY), ako aj v súvislosti s informovaním zákazníkov o aktuálny zľavách tovarov a služieb v OZC napr. vo forme zasielania newslettru.

Osobné údaje sú tiež spracúvane na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na zlepšovaní služieb zákazníkom OZC, ako aj oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a majetku (ako napr. monitorovanie priestorov OZC kamerovým systémom).

 

V. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcom osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľom prevádzkovateľa, a to:

HANT Development, a. s., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47 800 011

 

VI. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

 

VII. Doba uchovania osobných údajov a podmienky ich zabezpečenia

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom, t. j.

- pri využívaní služieb vernostných programov počas doby využívania týchto vernostných programov a 3 roky po ich ukončení,

- pri zapájaní sa do spotrebiteľských súťaží počas doby trvania týchto súťaží a 3 roky po ich skončení,

- pri informovaní zákazníkov formou zasielania newsletrov počas doby platnosti poskytnutého súhlasu, t.j. do jeho odvolania.

 

Osobné údaje sú uchovávané u Prevádzkovateľa v elektronickej podobe, sú technicky zabezpečené  pred únikom a zneužitím (najmä formou ich šifrovania), pričom prístup k osobným údajom majú len Prevádzkovateľom poverené osoby

Osobné údaje získavané pri jednorazových/príležitostných vstupoch, pri ktorých nebol daný súhlas zákazníka na ich ďalšie používanie (napr. v súvislosti s využívaním vernostných programov), sú zlikvidované bezprostredne po ukončení vstupov.

 

VIII. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo na:

a) prístup k osobným údajom,

b) opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu,  vrátane práva kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,

c) presnosť údajov,

d) prenosnosť údajov na požiadanie k inému prevádzkovateľovi,

e) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch a skutočnostiach získaných od dotknutej osoby,

g) podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky),

h) transparentné spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby.

 

IX. Monitorovanie priestorov OZC kamerami

Vzhľadom na oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a majetku sú priestory OZC, ktoré sú voľne prístupné verejnosti, monitorované kamerovým systémom. Monitorované priestory sú pritom v súlade s príslušnými právnymi predpismi zreteľne označené nálepkami upozorňujúcimi na to, že daný priestor je monitorovaný. Súčasťou nálepky je odkaz na príslušné právne predpisy.

Kamerový systém OZC umožňuje výlučne zachytávanie obrazového záznam (bez zachytenia zvuku) s tým, že tieto záznamy sú v súlade so zákonom uchovávané po dobu 15 dní a následne Prevádzkovateľom likvidované.

 

X. Vyhotovovanie fotografií

Chceme Vás ďalej informovať, že v záujme  sprístupnenia zážitkov z marketingových akcií OZC širokej verejnosti, sú z týchto akcií vyhotovované fotografie, ktoré sú prístupné na stránke www.rgbliptov.sk v časti ,,Fotogaléria“. Napriek tomu, že sú fotografie vyhotovované v priestoroch prístupných verejnosti, rešpektujeme Vaše požiadavky na ochranu súkromia, preto v prípade, že nesúhlasíte s uverejnením Vašej fotografie, informujte prosím správu OZC o tejto skutočnosti (XI. Kontaktné údaje).

 

XI. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov ohľadne osobných údajov môžete kontaktovať management OZC, a to e-mailom na adrese: vincent.kupec@rgbliptov.sk,  alebo na telefónnom čísle: 0911 999 560.

Kedy sa k nám možete príst zabavit?
Po-Pia: 11:00 – 19:00
So-Ne: 10:00 – 19:00

Máte otázku? Potrebujete poradit alebo pomoct?
Tel.: 0940 929 729
E-mail: info@handydandy.sk

Stránka HandyDandy.sk pre svoje správne fungovanie využíva len nevyhnutné technické Cookies a pre spracovanie štatistiky návštevnosti Google analytics.
Technické cookies Google Analytics