Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

Detský kútik HANDY–DANDY je obchodná prevádzka poskytujúca najmä zábavu zvereným deťom vo veku 4 až 15 rokov.

 

Hracia plocha je vymedzený priestor, do ktorého vstupuje dieťa/návštevník po úhrade vstupného poplatku a obdŕžaní prístupového čipu a po registrácii vstupového systému cez prístupové dvere.

                                                                           

1. Do detského kútika HANDY-DANDY je možné prijať deti len v sprievode rodiča, zákonného zástupcu alebo zodpovednej osoby, ktorá nemôže byť mladšia ako 15rokov (ďalej len rodič). Dieťa do 4 rokov môže byť prijaté do detského kútika HANDY DANDY iba v sprievode rodiča (rodič musí byť pri dieťati počas celej návštevy v detskom kútiku), kedy sa pre dieťa účtuje podľa platného cenníka a rodič má vstup zadarmo. V inom prípade dieťa nebude môcť byť prijaté. Personál Handy Dandy je oprávnený pýtať doklad od všetkých 4 ročných detí. Je nutné overiť vek dieťaťa pred vstupom do Handy Dandy.

 

2. Rodič, resp. iná zodpovedná osoba je povinná poučiť svoje dieťa o pravidlách správania sa uvedených v tomto prevádzkovom poriadku a zároveň je nevyhnutné rešpektovať pokyny personálu detského kútika HANDY-DANDY!!!

 

3. V detskom kútiku HANDY-DANDY je potrebné správať sa tak, aby nedochádzalo k neúmernému resp. zámernému ničeniu detských hračiek, atrakcií a iného zariadenia. V prípade hrubého porušenia pravidiel správania sa, tzn. konanie ktorým by dieťa ohrozovalo zdravie iných osôb alebo by zámerne ničilo zariadenie, je personál detského kútika oprávnený dieťa vykázať z priestorov hracej plochy. O tejto skutočnosti bude rodič bezodkladne telefonicky informovaný personálom detského kútika. Rodič je povinný si dieťa vyzdvihnúť do  15 min od uskutočnenia takéhoto hovoru. Ak sa rodič nedostaví pre dieťa v stanovenom čase, účtuje sa mu pokuta 2€ za každú následne začatú polhodinu. Povinnosť zdvíhať telefón!

 

4. V detskom kútiku HANDY-DANDY je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek  nevhodného správania resp. rušenia alebo obmedzovania iných detí a návštevníkov.

 

5. Deti sú povinné správať sa navzájom ohľaduplne, aby nedošlo k ich zraneniu, alebo zraneniu iných osôb.

 

6. Do detského kútika HANDY-DANDY nie je povolené nosiť a konzumovať vlastné jedlo, vrátane žuvania žuvačiek. Konzumácia nápojov zakúpených v detskom kútiku HANDY-DANDY je možná len na tento účel  vo vyhradených miestach.

 

7. Kvalita  a bezpečnosť hračiek a atrakcií je garantovaná certifikátmi dodávateľov. V prípade, že pri hre dôjde k poškodeniu akéhokoľvek zariadenia v detskom kútiku, musí byť takáto skutočnosť oznámená personálu detského kútika HANDY-DANDY. To isté platí aj pre prípad nájdenia poškodených hračiek, atrakcií a iných predmetov.

 

8. Personál detského kútika HANDY-DANDY môže obmedziť vstup ďalších návštevníkov do prevádzky, a síce len v prípade ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej kapacity (na dospelú osobu pripadá maximálne 25 detí). Nad 50 detí vstup možný len v doprovode rodiča.

 

9. Každý návštevník detského kútika je povinný dodržiavať pokyny personálu, pričom sa výslovne ZAKAZUJE :

 

 • Vstupovať na hraciu plochu v obuvi a v nevhodnom oblečení
 • Priniesť si a používať vlastné hračky, ako aj tvrdé, ostré predmety príp. predmety zo skla, to platí aj pre retiazky, prívesky, šperky, sponky, hodinky, mobilné telefóny, slnečné okuliare, atd., ktoré môžu viesť k zraneniu (dioptrické okuliare na vlastné nebezpečenstvo)
 • Priniesť a konzumovať vlastné jedlo a nápoje,
 • Konzumovať jedlo a nápoje mimo vyhradeného priestoru
 • Žuvať žuvačky na hracej ploche
 • Vstup chorých detí a osôb
 • Opakovane vchádzať a vychádzať z priestorov detského kútika HANDY-DANDY pred skutočným ukončením pobytu v ňom
 • Vstup na hraciu plochu osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
 • Manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky, alebo akákoľvek manipulovať so zábavnou pyrotechnikou
 • Vstup dospelej osoby bez dieťaťa
 • Vstup akýchkoľvek zvierat
 • Fajčiť v celom priestore detského kútika
 • Šplhanie a lezenie po boku atrakcií a na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené je prísne zakázané.

 

10. Osobné veci, ktoré návštevník nechce mať na hracej ploche, alebo tie osobné veci, ktoré výslovne prevádzkový poriadok zakazuje v bode 9. je možné uložiť do uzamykateľnej skrinky. Za veci, ktoré nebudú uložené a riadne uzamknuté v skrinkách nezodpovedáme.

 

11. Do detského kútika HANDY-DANDY neprijímame deti s infekčnými chorobami, prechladnuté deti a deti s alergiou, prípadne iné chronické ochorenie a zdravotné ťažkosti resp. akékoľvek iné zdravotné problémy. Takéto zdravotné problémy dieťaťa je potrebné vopred nahlásiť a konzultovať s personálom detského kútika.

 

12. V prípade odcudzenia prístupového čipu je rodič dieťaťa povinný uhradiť pokutu 10€ za každý jeden odcudzený prístupový čip + kľúčik od skrinky.

Rodič dieťaťa kúpou vstupenky súhlasí s prevádzkovým poriadkom, prehlasuje, že pravidlám detského kútika porozumel a oboznámil s ním aj svoje dieťa.

 

 

 

 

 

Príjem dieťaťa od 4 rokov do detského kútika HANDY DANDY:

 

Pri Vašej prvej návšteve nahláste, prosím meno a telefónne číslo. Informácie sú chránené pred zneužitím a slúžia iba pre našu evidenciu. Vďaka ním môžeme pristupovať ku každému dieťaťu individuálne. Pre príjem dieťaťa je povinné poskytnúť aj telefónne číslo rodiča pre prípad nečakaných udalostí. V prípade neposkytnutia všetkých potrebných údajov je personál oprávnený dieťa do detského kútiku Handy Dandy nepustiť.

 

 

Prevzatie dieťaťa z detského kútika HANDY DANDY:

 

Dieťa bude možné odovzdať iba sprievodnej osobe, ktorá ho priviedla. V prípade, že dieťa má prevziať iná osoba ako odovzdávajúca, musí byť meno a telefónne číslo preberajúcej osoby nahlásené už pri odovzdávaní dieťaťa. Poskytnuté telefónne čísla personál použije len v prípade spomenutom v bode 3. alebo na overenie totožnosti preberajúcej osoby. V prípade pochybností je personál oprávnený vyžiadať občiansky preukaz na overenie totožnosti preberajúcej osoby.

 

 

Personál detského kútika HANDY DANDY

 

Personál, ktorý sa stará o Vaše deti má pedagogické, alebo zdravotné vzdelanie a prax. V prípade potreby je samozrejmosťou poskytnutie prvej pomoci. Hygiena, ale aj bezpečnosť priestorov detského kútika HANDY DANDY je na výbornej úrovni, preto sa nemusíte o svoje deti vôbec obávať.

 

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÚ ZÁBAVU

Kedy sa k nám možete príst zabavit?
Po-Pia: 11:00 – 18:00
So-Ne: 10:00 – 18:00

Máte otázku? Potrebujete poradit alebo pomoct?
Tel.: 0940 929 729
E-mail: info@handydandy.sk

Stránka HandyDandy.sk pre svoje správne fungovanie využíva len nevyhnutné technické Cookies a pre spracovanie štatistiky návštevnosti Google analytics.
Technické cookies Google Analytics